Košík 0

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 8. REKLAMAČNÍ ŘÁD
 9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 12. DORUČOVÁNÍ
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 14. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO
 15. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky společnosti UNTRACO s.r.o.

se sídlem Slavíkova 6139/18c, 708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 15503623

DIČ: CZ15503623

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou oddíl
oddíl C, vložka 86033 ze dne 7.3.1991

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.abena.cz .

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti UNTRACO s.r.o., se sídlem Slavíkova 6139/18c, 708 00 Ostrava - Poruba, identifikační číslo: 15503623, DIČ: CZ15503623, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 86033 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi společností UNTRACO s.r.o. a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti UNTRACO s.r.o.. Internetový obchod je společností UNTRACO s.r.o. provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.abena.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od společnosti UNTRACO s.r.o., je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5.    Znění obchodních podmínek může společnost UNTRACO s.r.o. měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou společností UNTRACO s.r.o. považovány za správné.

3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.    Společnost UNTRACO s.r.o. může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti UNTRACO s.r.o..

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a společnost UNTRACO s.r.o. není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti UNTRACO s.r.o. uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

-    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5.    Před zasláním objednávky společnosti UNTRACO s.r.o. je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující společnosti UNTRACO s.r.o. kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společnosti UNTRACO s.r.o. považovány za správné.

6.    Po obdržení objednávky je společnost UNTRACO s.r.o. povinna:

-    potvrdit kupujícímu její obdržení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

-    zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost UNTRACO s.r.o. kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost UNTRACO s.r.o. kupujícího na tuto skutečnost upozorní a požádá kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7.    Objednávku může kupující stornovat do 24 hodin od doby, kdy jí uskutečnil (ještě před expedicí zboží) nebo jí může stornovat, pokud obdrží od společnosti UNTRACO s.r.o. informaci, že nelze momentálně zboží dodat v termínu uvedeném v nabídce obchodu, a to výhradně e-mailem na adresu abena@untraco.cz

8.    Smluvní vztah mezi společností UNTRACO s.r.o. a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společností UNTRACO s.r.o. zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

9.    Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Společnost UNTRACO s.r.o. se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

-    bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,

-    českými návody k obsluze a záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

10.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.    Kupující může zvolit jako formu úhrady za zboží jeden z těchto způsobů:

-    Dobírkou – v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce:  platba probíhá při předání zboží smluvním přepravcem. Kupní cena je splatná při převzetí zboží, přičemž dokladem o platbě v hotovosti se rozumí příjmový pokladní doklad vystavený smluvním přepravcem.

-    V hotovosti při osobním převzetí zboží v provozovně společnosti UNTRACO s.r.o.: kupní cena je splatná při převzetí zboží, přičemž dokladem o platbě v hotovosti se rozumí příjmový pokladní doklad vystavený společností UNTRACO s.r.o..

-    Bezhotovostním převodem na účet společnosti UNTRACO s.r.o.:  platba probíhá výhradně před dodáním zboží na základě zaslání podkladů pro platbu, přičemž se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti UNTRACO s.r.o., uvedeného na příslušném dokladu. Takto je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Tímto není dotčeno ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku. Pokud nebude ze strany kupujícího úhrada provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, bude objednávka stornována.

2.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté společnosti UNTRACO s.r.o. kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví společnost UNTRACO s.r.o. ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Společnost UNTRACO s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví společnost UNTRACO s.r.o. kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím (na vyžádání případně v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího).

4.    Cena dopravného

4.1 PRO OBCHODNÍ PARTNERY

K ceně zboží je účtováno dopravné a balné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 2 500,- Kč včetně DPH.

PLATBA PŘEDEM příp. FAKTURA  – 99,- Kč (pouze u objednávek pod stanovený limit 2 500,- Kč)

DOBÍRKA – 129 - 139,- Kč (pouze u objednávek pod stanovený limit 2 500,- Kč, dle vybraného přepravce)

HOTOVOST - 0,- Kč (při osobním odběru v sídle společnosti UNTRACO s.r.o.)

4.2 PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

K ceně zboží je účtováno dopravné a balné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 1 000,- Kč včetně DPH.

PLATBA PŘEDEM  – 99,- Kč (pouze u objednávek pod stanovený limit 1 000,- Kč)

DOBÍRKA –  129 - 139,- Kč (pouze u objednávek pod stanovený limit 1 000,- Kč, dle vybraného přepravce)

HOTOVOST - 0,- Kč (při osobním odběru v sídle společnosti UNTRACO s.r.o.)

 

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti UNTRACO s.r.o. odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny společnosti UNTRACO s.r.o., či na adresu elektronické pošty abena@untraco.cz .

3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být společnosti UNTRACO s.r.o. vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží společnosti UNTRACO s.r.o., a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2 obchodních podmínek vrátí společnost UNTRACO s.r.o. peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bankovním převodem na účet kupujícího. Společnost UNTRACO s.r.o. je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost UNTRACO s.r.o. není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost UNTRACO s.r.o. oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.    Do doby převzetí zboží kupujícím je společnost UNTRACO s.r.o. oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí společnost UNTRACO s.r.o. kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.    Společnost UNTRACO s.r.o. dodá zboží kupujícímu v rámci České republiky na dohodnutou adresu v pracovní dny prostřednictvím svých smluvních přepravců.

2.    Není-li mezi společností UNTRACO s.r.o. a kupujícím dohodnuto jinak, zavazuje se společnost UNTRACO s.r.o. dodat objednané zboží prostřednictvím svých smluvních přepravců nejpozději do tří  pracovních dnů od přijetí objednávky.

3.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.    Je-li společnost UNTRACO s.r.o. podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.    Kupující je povinen společnost UNTRACO s.r.o. neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. Společnost UNTRACO s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

6.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, zapsat do předávacího protokolu přepravce informaci, že je balík poškozen, pořídit fotodokumentaci, případně jej nepřebírat. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.    Kupující je povinen po zkontrolování kartonáže zboží - viz. bod VI.7., na příslušné doklady smluvního přepravce uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat, orazítkovat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je smluvní přepravce oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

9.    Spolu s dodaným zbožím jsou vždy předány kupujícímu příslušné daňové doklady (faktura nebo dodací list), v nichž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství.

10.  Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

11.  Při dílčím plnění doručí společnost UNTRACO s.r.o. kupujícímu daňový doklad následně po ukončení smluvně definovaného období.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.    Společnost UNTRACO s.r.o. zaručuje kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost UNTRACO s.r.o. odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které společnost UNTRACO s.r.o. nebo výrobce popsali nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

-    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost UNTRACO s.r.o. uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.    Ustanovení uvedená v čl. VII.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u společnosti UNTRACO s.r.o. na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost UNTRACO s.r.o.  obdržela od kupujícího reklamované zboží.

 

VIII. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.    Obecná ustanovení

-    Podmínky reklamace řeší "Reklamační řád UNTRACO s.r.o.".

 

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.    Společnost UNTRACO s.r.o. není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje společnost UNTRACO s.r.o. prostřednictvím elektronické adresy abena@untraco.cz .

3.    Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle společnost UNTRACO s.r.o. na elektronickou adresu kupujícího.

4.    Společnost UNTRACO s.r.o. je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů společnosti UNTRACO s.r.o., a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností UNTRACO s.r.o. také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost UNTRACO s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.

5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může společnost UNTRACO s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje společnosti UNTRACO s.r.o. bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.    V případě, že by se kupující domníval, že společnost UNTRACO s.r.o.  nebo zpracovatel (čl. X.5), provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-    požádat společnost UNTRACO s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,

-    požadovat, aby společnost UNTRACO s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost UNTRACO s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost UNTRACO s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

XI. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti UNTRACO s.r.o. na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti UNTRACO s.r.o. na elektronickou adresu kupujícího.

2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky společnosti UNTRACO s.r.o. z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XII. DORUČOVÁNÍ

1.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností UNTRACO s.r.o. v elektronické podobě a není přístupná.

 

XIV. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Adresa pro doručování, adresa provozovny:

UNTRACO s.r.o.

Slavíkova 6139/18c

708 00 Ostrava - Poruba

 

Adresa elektronické pošty:

abena@untraco.cz

Telefonní kontakt:

+420 596 940 735

 

XV. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4. února 2019